Không có ca nhiễm
Có F1 hoặc phong tỏa
<= 4 ca
> 4 ca
Dương tính
61
F1
3.074
F2
22.413
F3
36.750
F4
44.881
Cập nhật lúc 16:54:05 01/03/2021