Không có ca nhiễm
Khu vực phong tỏa

Huyện Ba Chẽ

Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT
0
Tổng số lượt người xét nghiệm (lũy kế từ 11/8/2021)
4.334
Địa phương Số bệnh nhân đang điều trị tại CSYT XNDV (lũy kế)
Xã Nam Sơn 0 0
Thị trấn Ba Chẽ 0 0
Xã Lương Mông 0 0
Xã Đồn Đạc 0 0
Xã Minh Cầm 0 0
Xã Thanh Sơn 0 0
Xã Thanh Lâm 0 0
Xã Đạp Thanh 0 0